คำแถลงจากสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สหดล ปุญญถาวร นายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย สมาคมวิชาชีพภายใต้ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นตัวแทนของบุคลากรสาธารณสุขสหสาขาวิชาชีพที่ให้การบริบาลผู้ป่วยวิกฤต ทั้งในและนอกหออภิบาลผู้ป่วยวิกฤต แถลงว่าสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ของประเทศไทยในปัจจุบันมีโอกาสที่จะเกิดภาวะวิกฤตทางสาธารณสุขขึ้นได้ เนื่องจากการดูแลผู้ป่วยโรค COVID-19 ในระยะวิกฤตเป็นการดูแลรักษาผู้ป่วยที่ซับซ้อน และมีโอกาสที่มิได้มีแค่ภาวะระบบการหายใจล้มเหลวจนต้องใช้เครื่องช่วยหายใจเพียงอย่างเดียว อาจมีภาวะการทำงานของระบบอวัยวะล้มเหลวหลายอวัยวะได้ เป็นเหตุให้ต้องการความเชี่ยวชาญของบุคลากรสาธารณสุขหลายสาขา ห้องปฏิบัติการทางเทคนิคแผนกต่าง ๆ ยาและเวชภัณฑ์ที่จำเป็น ตลอดจนระบบการให้การบริบาลที่สามารถควบคุมการติดเชื้ออย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมาล้วนเป็นทรัพยากรที่มีอยู่จำกัด ดังนั้นการรับมือกับสถานการณ์ระบาดของโรค COVID-19 ครั้งนี้มีโอกาสเกิดภาวะขาดแคลนทรัพยากรสาธารณสุขทางด้านเวชบำบัดวิกฤตได้ หากจำนวนผู้ป่วย COVID-19 มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการเตรียมพร้อมทางระบบสาธารณสุข

สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันให้เกิดแนวทางปฏิบัติในการดูแลรักษาผู้ป่วย COVID-19 ในระยะวิกฤต เพื่อใช้เป็นแนวทางให้แพทย์ผู้ดูแลผู้ป่วยสามารถนำไปปฏิบัติให้เหมาะสมกับบริบทของโรงพยาบาลต่าง ๆทั่วประเทศ นอกจากนี้สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและเครือข่ายวิชาชีพแพทย์ฝ่าวิกฤต COVID-19 ยังให้ความสำคัญในการเตรียมความพร้อมของบุคลากรสาธารณสุขที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งทรัพยากรสาธารณสุขที่จำเป็นต่าง ๆในการรับมือกับการระบาดของโรค COVID-19 ในครั้งนี้อีกด้วย

อย่างไรก็ตามมาตรการป้องกันไม่ให้ประชาชนทุกคนเสี่ยงต่อการสัมผัสโรคและการจำกัดการกระจายของโรคถือเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดและเป็นสิ่งที่ต้องรีบทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดอย่างรวดเร็ว มากว่าการปล่อยให้ประชาชนเกิดโรคที่รุนแรงแล้วค่อยทำการรักษาอย่างมาก

ในฐานะนายกสมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย ขอเรียนเน้นย้ำให้ประชาชนให้ความสำคัญสูงสุดกับการปฏิบัติตัวให้ถูกต้องตามสุขลักษณะอย่างเคร่งครัดเพื่อลดหรือแม้กระทั่งยับยั้งการแพร่กระจายโรค หวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือร่วมใจของภาคประชาชน ความทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรสาธารณสุขทุกคน และการสนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรมจากภาครัฐ จะนำพาให้ประชาชนชาวไทยผ่านพ้นวิกฤต COVID-19 ไปได้ด้วยกันทุกคน

 
Visitors: 58,520