สอศ.เปิดแอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”

วันนี้ 9 มีนาคม  2563  บริเวณหน้าสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  นายณัฎฐพล      ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย”  ในโครงการความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) และสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งมีนางปัทมา วีระวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา พร้อมด้วย ดร.สุเทพ แก่งสันเทียะ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และนายดิศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย เป็นผู้ลงนามบันทึกข้อตกลง

นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่าจากการดำเนินงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center ที่ผ่านมาได้เห็นเป็นที่ประจักษ์ และได้รับการยอมรับจากประชาชนถึงศักยภาพความสามารถและความมีจิตอาสาของนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษา ที่ได้นำความรู้ด้านวิชาชีพมาช่วยเหลือประชาชนในเหตุการณ์สำคัญต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง    กระทรวงศึกษาธิการ จึงมีนโยบายในการยกระดับมาตรฐานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix it Center แบบถาวร ให้ทันสมัยได้มาตรฐานสอดคล้องกับยุคไทยแลนด์ 4.0  ด้วยการนำเทคโนโลยี Digital มาช่วยในการดำเนินงานให้ประชาชนเข้าถึงการบริการได้อย่างรวดเร็ว   โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จัดทำแอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เพื่อให้ประชาชนได้เข้าถึงบริการ ซ่อม-สร้าง กับ ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทยจิตอาสา ผ่านการลงทะเบียน และนัดหมายจากแอปพลิเคชั่น โดยเบื้องต้นจะนำร่องทดลองใช้ระบบและให้บริการในการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน  1,000  เครื่อง ระหว่างวันที่ 11-15 มีนาคม 2563 เฉพาะประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร เท่านั้น ทั้งนี้ได้มีการทดลองระบบเพื่อแจ้งขอรับบริการล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้ประชาชนลงทะเบียนขอรับบริการระหว่างวันที่ 5-7 มีนาคม 2563 ที่ผ่านมา  

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวเพิ่มเติมว่า โครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” และการเปิดตัวแอปพลิเคชั่น จะเป็นการเปิดโอกาสให้ทั้ง 2 หน่วยงานได้บูรณาการการทำงานร่วมกัน และให้ครู นักเรียน นักศึกษา ได้ฝึกปฏิบัติจริง เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ที่จะเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่มั่นคง จึงถือเป็นความสำเร็จอย่างยิ่งที่สามารถผลิตและพัฒนากำลังคนให้สามารถเข้าสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ซึ่งผลจากการที่นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติจริง เมื่อสำเร็จการศึกษา นักเรียน นักศึกษาจะมีประสบการณ์ สามารถหางานทำและมีรายได้อีกด้วย    

นายณรงค์ แผ้วพลสง  เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวว่าในเบื้องต้นนี้ ช่างซ่อมอาชีวะพันธุ์ R จิตอาสาจะออกให้บริการประชาชนในเขตกรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 15 มีนาคม 2563 ทั้งนี้ สอศ.ได้ระดมสรรพกำลัง ครูและนักเรียนนักศึกษาอาชีวศึกษาสาขาวิชาช่างปรับอากาศ จากสถานศึกษาทั่วประเทศ จำนวน 100 ทีม ออกให้บริการ ใน 1 ทีมจะประกอบด้วยครู 1 คน และนักเรียนนักศึกษา 5 คน พร้อมกันนี้ทาง สอศ. ได้มีการฝึกอบรมการใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าว ซึ่งออกแบบและพัฒนาโดยวิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเที่ยวกรุงเทพ ให้กับครูและบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบ และการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จำนวน  200 คน จาก 50 เขต เพื่อดำเนินการประชาสัมพันธ์การใช้แอปพลิเคชั่น “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” ให้กับประชาชน ในพื้นที่นำร่องกรุงเทพมหานคร มีความเข้าใจการดำเนินงานโครงการ “ช่างพันธุ์ R อาชีวะซ่อมทั่วไทย” เพื่อขยายการสอนใช้แอปพลิเคชั่นดังกล่าวให้กับประชาชนต่อไป 

เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่าในโอกาสนี้ สอศ.ได้รับความร่วมมือในการฝึกอบรมและให้บริการเกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น ระหว่างวันที่ 9-10 มีนาคม 2563 ณ วิทยาลัยการอาชีวศึกษาปทุมธานี โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากผู้มีประสบการณ์จากสถานประกอบการ จำนวน ๔ แห่ง มาให้ความรู้และสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติจริง ดังนี้ 1.บริษัท บริษัท อีมิแน้นท์ แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด 2.บริษัท พานาโซนิค เอ พี เซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด 3.บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด และ 4. บริษัท สยามไดกิ้นเซลส์ จำกัด  

ทั้งนี้สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ได้จัดทำแอปพลิเคชั่นที่โดยผู้สนใจสามารถดาวน์โหลด   คิวอาร์โค้ด  เลย

 

Visitors: 58,517